Akreditacioni broj: А-1-1693/22
Autor testa: Prof.dr Borislav Kamenov
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta