Akreditacioni broj: B-91/22
Predavači:
Prof. dr Branislava Milenković
Prof. dr Katarina Vučićević
Mag.farm.spec. Sonja Stojiljković
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2