Akreditacioni broj: B-95/22
Autor testa: Dipl.farm. Nikolina Skorupan
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta