Akreditacioni broj: А-1-1466/22
Autor testa: Docent dr Sonja Cekić 
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta