Akreditacioni broj: А-1-840/22
Autor testa: Prof. dr Ivan Tasić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta