Akreditacioni broj: B-4/22
Autori testa: Mariana Milojković, dipl.farm.spec. i Tamara Batričević, dipl.farm. 
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta