Akreditacioni broj: А-1-839/22
Autor testa: Dr Dejan Simić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta