Akreditacioni broj: A-1-1471/22
Predavač: Dr Lenka Tenžera
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2