Akreditacioni broj: B-12o/19
Akreditacioni period: važi do 19.11.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta