Akreditacioni broj: А-1-325/22
Autor testa: Dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta