Akreditacioni broj: А-1-321/22
Autor testa: Prof. dr Branislava Ivanović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta