Akreditacioni broj: А-1-890/21
Autor: Prof. dr Sunčica Srećković
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta