Akreditacioni broj: А-1-893/21
Autor: Prof. dr Goran Mihajlović
Akreditacioni period: važi do 18.5.2022.
Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta