Ovo predavanje omogućio Vam je PharmaSwiss
Autori:
Asist. dr Aleksandra Tomić
Asist. dr Milica Ječmenica
Asist. dr Vladana Marković
Dr Iva Stanković Tutuš
Dr Čarna Jovanović
Ciljna grupa: lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 1:22

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Medikamentozna terapija distonija