Akreditacioni broj: A-1-1550/20
Akreditacioni period: važi do 17.08.2021.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta