Akreditacioni broj: А-1-683/24
Autor testa: prof. dr Milan Latas
Akreditacioni period: važi do 11.3.2025.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta