Akreditacioni broj: А-1-222/21
Autori: Doc. dr Maja Ivković
Akreditacioni period: važi do 1.3.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, psihijatri, neuropsihijatri
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta