Akreditacioni broj: А-1-1963/20
Autori:
Prof. dr Marija Božić
Doc. dr Ivan Marjanović
Ass. dr Vesna Marić
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari i Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta