Akreditacioni broj: А-1-1965/20
Autori: Prof. dr Zoran Džamić
            Dr sci. med Nada Babović
Akreditacioni period: važi do 16.11.2021. 
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta